Back to top

EP 系列防爆直流电机

科尔摩根GOLDLINE® EB 系列是低惯量B系列电机的防爆电机产品。 防爆无刷伺服电机被 UL 列出,用于 1 类、1 分区、C 组和 D 组危险地点。列表内容包括气体或蒸汽导致环境可燃或有爆炸危险的应用场合。
题目 语言 日期 种类 大小
pdfGuide to the application of Machinery Directive 2006-42-EC English 01 六月 2010 Certifications 1.6 MB
pdfRAPEX Leitfaden English, German 16 十二月 2009 Certifications 3.17 MB
pdfEC Machine Directive 2009-127-EC English 20 十月 2009 Certifications 817.6 KB
pdfEC Machine Directive 2006-42-EC English 06 九月 2006 Certifications 1.37 MB
pdfProduct Safety Directive English 03 十二月 2001 Certifications 254.32 KB
pdfEU Product Liability Directive English 25 七月 1985 Certifications 148.59 KB
题目 语言 种类 日期 大小
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified Catalog 26 一月 2018 16.64 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German Catalog 09 四月 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English Catalog 01 十二月 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English Catalog 01 十二月 2017 14.02 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English Brochure 14 十月 2011 1.81 MB
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian Catalog 08 一月 2018 11.2 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish Catalog 12 二月 2016 11.05 MB