Instructions: ...

Banner Item
Image: Cobots banner 2017 C 
Text:

与人类协作:机器人的未来

协作机器人和机器人系统,旨在学习、适应并在他们的人类伙伴周围安全工作

 
Banner Item
Image: Packaging and Converting banner 2017 C 
Link:  
Text:

包装和纸品加工

更精确地切割、折叠和成形。改变更迅速灵活,投入生产更快,并将故障和废料控制在最低。更好的运动控制让一切如此不同。

 

 
Banner Item
Image: Automation Suite Banner 2017 C 
Text:
 
Banner Item
Image: Kollmorgen 100 Year 2017 C 
Link:  
Text: