Back to top

独立式MMC控制器

针对PiCPro®系统的独立式MMC控件可控制多达64个轴的高性能运动。这些牢固的工业控件提供8个数字输入、4个数字输出和1个模拟输入,且可通过我们的Slice和Block I/O模块以及/或者多达4个可现场安装的选项模块进行扩展。使用基于IEC 61131的PiCPro编程软件可轻松地对独立式MMC控件进行编程。

 

功能

 • 2、4、8、16、32或64个控制轴:用简单的RJ45连接器和提供的CAT5电缆可串行连接四个分支中每个分支多达16个数字MMC智能驱动器
 • 基于单点IEC 61131的应用程序编程软件,可选择图形梯形逻辑、功能块或结构化文本编程
 • 如果应用程序需要的I/O超出控件和驱动器中可用的数目,可使用Slice和Block I/O轻松进行扩展
 • 用户串行端口提供灵活的应用,支持本地操作员界面或串行链接到其他控制设备
 • 可利用多达4个安装选项模块进行扩展,包括DeviceNet、Profibus和32个输入/32个输出I/O扩充模块
 • 内置10/100以太网端口,以便直接或远程通过以太网连接到第三方设备、传输数据和运行PiCPro®
 • 通过数字链路,您的应用程序可获得来自系统驱动器的实时数据,例如转矩、电流和错误记录
 • 只需使用PiCPro单击鼠标,即可立即将固件或参数下载到网络中的所有驱动器
 • Kollmorgen AKM™、Cartridge DDR®或封闭式DDR系列伺服电机的电机反馈

 

优点

 • 编程简单、功能强大,可用于复杂的高性能工业应用程序
 • 轻松的I/O、通信和设备扩展
 • 单点运动控制、流程控制、逻辑控制和驱动器设置
 • 卓越的性能,基于所有连接驱动器的实时反馈
 • 坚固耐用的独立式控制设计,是为了在恶劣的工业环境下承受振动和环境污染

 

数字化独立式控件规格

 

 

系列成员

描述

尺寸:英寸(mm) W x H x D

控制

MMC-DSA2

2个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

MMC-DSA4

4个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

MMC-DSA8

8个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

MMC-DSA16

16个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

MMC-D32

32个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

MMC-D64

64个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

选项

MMC-32输入/32输出

32个DC输入和32个DC输出

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

MMC-D

DeviceNet模块

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

MMC-P

Profibus模块

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

 

 

功能

MMC-DSA2

MMC-DSA4

MMC-DSA8

MMC-DSA16

MMC-D32

MMC-D64

闭环轴

2

4

8

16

32

64

数字化(只读或一半)轴

2

4

8

16

32

64

处理器速度

标准

标准

X1.5

X1.5

600 MHz

600 MHz

应用程序内存

1.3 MB

1.3 MB

1.3 MB

1.3 MB

3 MB

3 MB

通用输入(24VDC)

8

8

8

8

0

0

通用输出(24VDC)

7

7

7

7

7

0

用户串行端口

Slice和Block I/O功能

板载以太网功能

选项模块支持

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

32 I/O、DeviceNet、Profibus

可选

可选

可选

可选

可选

可选

 

 

模拟和SERCOS规格

 

 

系列成员

描述

尺寸:英寸(mm) W x H x D

控制

模拟

2个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

模拟

4个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

SERCOS

8个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

SERCOS

16个轴

2.25" (57.15) x 9.6" (243.84) x 5.3" (134.52)

选项

MMC-32输入/32输出

32个DC输入和32个DC输出

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

MMC-AIO

4 1/2轴接口扩充模块

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

MMC-E

以太网模块

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

MMC-D

DeviceNet模块

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

MMC-P

Profibus模块

1.28 (35.21) x 9.59 (243.59) x 5.25 (133.3)

 

 

功能

MMC-A2

MMC-A2 Plus

MMC-A4

MMC-A4 Plus

MMC-S8

MMC-S16

闭环轴

2

最多18个,带MMC-AIO

2

最多18个,带MMC-AIO

4

最多20个,带MMC-AIO

4

最多20个,带MMC-AIO

8

16

数字化(只读或一半)轴

1

最多5个,带MMC-AIO

1

最多5个,带MMC-AIO

1

最多5个,带MMC-AIO

1

最多5个,带MMC-AIO

8

16

处理器速度

标准

X3

标准

X3

X3

X3

应用程序内存

256KB

256KB

256KB

256KB

256KB

256KB

通用输入(24VDC)

16

16

16

16

16

16

通用输出(24VDC)

16

16

16

16

16

16

用户串行端口

Block I/O功能

板载以太网功能

选项模块支持

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

是 - 多达4个

32 I/O、以太网、DeviceNet、Profibus、 MMC-AIO

可选

可选

可选

可选

可选

可选